Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Termin 7-8 Fördjupningskurser

Juristprogrammets fördjupningskurser

Nedan presenteras kursutbudet för kommande läsår HT18-VT19. Kursutbudet för nästa period publiceras årligen i början av april. Kursutbudet är preliminärt och kan komma att ändras.

HT18 del 1

HRS010 Ersättningsrätt 15hp
HRS020 Komparativ bolagsrätt 15hp
HRS041 EU-processrätt I 15hp
HRS075 Equality, Diversity and Non-Discrimination: Legal and critical perspectives 15hp
HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt 30hp (OBS! Kursen fortsätter HT18 del 2)
HRS312 EU Constitutional Law 15hp
HRS500 International Law in the Maritime Context 15hp

HT18 del 2

HRS101 Intellectual Property Law and Innovation 15hp
HRS130 Börsrätt 15hp
HRS180 Straffprocessrätt 15hp
HRS190 EU Indirekt Tax Law 15hp
HRS195 Avtalsrätt i offentligrättslig miljö 15hp
HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt 30hp (OBS! Kursen startar HT18 del 1)
HRS510 General Shipping Law and Regulatory Maritime Law 15hp

VT19 del 1

HRS052 EU-processrätt II 15hp
HRS232 Internationell beskattningsrätt 15hp
HRS250 Miljörätt 15hp
HRS265 Förvaltningssrättslig fördjupningskurs 15hp
HRS340 International Criminal Law 15hp
HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier 15hp
HRS520 Commercial Shipping and Trade Law 15hp

VT19 del 2

HRS282 Migrationsrätt 15 hp
HRS150 Comparative Legal History 15hp
HRS160 Familjerätt 15hp
HRS275 Affärsadvokaten - ett rollperspektiv på affärsjuridiken 15hp
HRS285 Avancerad bolagsrätt: företagsförvärv, finansiering och bolagsstyrning
HRS331 Företagsbeskattning 15hp
HRS360 Förvaltningsprocess 15hp
HRS380 EU Internal Market Law 15hp 
HRS530 Maritime Environmental Law 15hp

 

HRS282 Migrationsrätt 15 hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat 150 högskolepoäng från termin 1-6 på juristprogrammet. Kursen Offentlig rätt (HRO102), Teoriterminen med familje-social-och miljörätt (HRO300), Straff-och processrätt (HRO400) samt Internationell rätt (HRO600) utgör den särskilda behörigheten.

Juristprogrammet vid Göteborgs universitet är den första juristutbildningen i Sverige som startat en Rättspraktik (Law Clinic). Den innebär att du som juriststudent får praktisk erfarenhet inom ramen för din utbildning. Rättspraktiken erbjuder nu en praktiskt och teoretiskt förankrad fördjupningskurs i Migrationsrätt.

Kursen följer fyra spår; Människan och migration, Processen, Det praktiska spåret (Street Law) och Det reflekterande spåret. De olika spåren är integrerade med varandra och ges parallellt under kursen.

1. MÄNNISKAN OCH MIGRATION

Under delen Människan och migration som utgör kursens teoretiska grund breddas förståelsen för migration som företeelse, forsknings- och rättsområde. Denna del har en uttalad forskningsförankring och migrationsforskare från andra discipliner bjuds in för att ge studenterna kunskap och en bredare och djupare förståelse av migration. Ämnet sträcker över frågor som rör makt, politik, ekonomi, globala orättvisor, normer, intersektionalitet, medborgarskap, historia, demokrati, gränser, geografi, etik och moral. Även migranters olika typer av erfarenheter och förutsättningar för att kunna migrera berörs i denna del.

2. PROCESSEN

Under delen Processen ges kunskap och fördjupad insikt i den processkedja ett asylärende följer från första samtal på Migrationsverket till beviljande av uppehållstillstånd, eller vid avslag, verkställighet av utvisning/avvisning eller papperslöshet, och dels av materiell och processuell kunskap inom rättsområdet. Studenterna ges föreläsningar inom mänskliga rättigheter samt inom internationell-, EU- och svensk migrationsrätt med fokus på asyl-, familje- välfärds- och socialrätt. Kursen omfattar i huvudsak de regelverk som styr migration till EU samt förvaltnings- och förvaltningsprocessuella regler och principer inom migrationsområdet.

3. DET PRAKTISKA SPÅRET (STREET LAW)

Studenterna kommer under det praktiska spåret att få besöka Migrationsverket, Migrationsdomstolen samt andra myndigheter/instanser såsom Gränspolisen, Förvaret, Överförmyndarmyndigheten och socialkontor, vilka en person kan komma att möta under sin asylprocess. Studenterna kommer även att besöka och på olika sätt samarbeta med frivilligorganisationer och andra aktörer inom området och kommer härigenom t.ex. att delta i samband med migrationsrättslig rådgivning och annan verksamhet organisationerna bedriver. Det kan röra sig om att informera en särskild grupp om någon del av migrationsrätten, eller att skapa broschyrer inom ett visst ämne för en annan grupp.

4. DET REFLEKTERANDE SPÅRET

Det reflekterande spåret består av två delar; dels återkoppling från studenternas studiebesök och dels en bokcirkel. Studenterna ges tillfälle att reflektera över sina möten under studiebesöken samt över och tillsammans med vad de har läst.

Kursens lärandemål examineras genom examinationsmoment löpande under kursens gång. Examinationen består av en individuell uppsats, rättsinformerande arbete samt en reflektionsuppgift.

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat 150 högskolepoäng, varav samtliga poäng från termin 1-5.

Kursstart: Mars
Kursansvarig: Matilda Arvidsson

HRS010 Ersättningsrätt 15hp

En kurs för dig som är intresserad av praktisk juridik

En inträffad olycka kan ofta få långtgående ekonomiska konsekvenser för den som drabbas. I de fall där någon utomstående orsakat skadan kan även en rad juridiska problem komma att aktualiseras. För att kunna föra en skicklig argumentation, oavsett vilken sida man företräder i en sådan konfliktsituation, är det alltid viktigt att ha en god kunskap i de skade-ståndsrättsliga, försäkringsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga regler som aktualiseras. Om du är intresserad av praktisk juridik är kursen ett bra alternativ.

Varför ska jag välja kursen ersättningsrätt?

Att lösa ersättningsrättsliga problem är att arbeta nära verkligheten, med verkliga människor och reella risker. Det är också en varierande och spännande del av den civilrättsliga juridiken eftersom inget fall är det andra likt. Ersättningsrätt är en bred kurs som ger goda möjligheter att arbeta inom en rad olika yrkesområden – inte minst inom försäkringsbranschen och rättsväsendet.

Vad får jag ut av kursen?

Syftet med kursen är att förstå det ersättningsrättsliga systemet, d.v.s. hur skadeståndsrätt, försäkringsrätt och socialförsäkringsrätt hänger ihop och interagerar för att härigenom kunna argumentera för hur en skadelidande på bästa sätt skall kunna erhålla ersättning för en uppkommen skada. För detta krävs ingående kunskap om regelsystemets utformning inom skadeståndsrätten, försäkringsrätten och de delar av socialförsäkrings-rätten som aktualiseras vid personskada. Det krävs också god kunskap om de centrala försäkringslösningarna för konsument- och företagsförsäkring och en god orientering i de vanligaste personförsäkringarna.

Kursens form

Kursen är konstruerad som en ”portföljkurs”. Den övergripande tanken är att kursens lärandemål sätts i centrum och att man som student kan uppnå dessa genom att välja vilka prestationer man vill delta i. Därmed får man ta större ansvar för sina studier och även explicit reflektera över vad man lär sig och hur lärandet utvecklas över tid.

Man kan se kursen ungefär som att gå till jobbet under 10 veckor och successivt ta sig an olika uppgifter som med tiden blir allt mer kvalificerade. Istället för enstaka examinationsmoment sker nu examination kontinuerligt under kursen genom mindre prestationer. Förhoppningsvis avdramatiseras examinationstillfällena och flexibiliteten ökar genom att var och en väljer de prestationsmoment man tycker sig vara bäst på.

Det finns tio olika prestationer samt en portföljpresentationen som kan läggas i portföljen – de flesta av individuell karaktär men några i grupp. Tillsammans täcker de gott och väl alla lärandemålen och det är alltså inte avsikten att alla prestationer måste fullgöras för att nå högsta betyg. Lärandemålen omfattar kunskaper, färdigheter samt förmåga till analys och reflektion. Eftersom lärandemålen kan uppfyllas genom olika prestationer vid skilda tillfällen är behovet av omexamination begränsad – man kan alltså både välja tillfälle och ”göra om” sina prestationer.

Kursstart: Augusti/September
Kursansvarig Filip Bladini

HRS020 Komparativ bolagsrätt 15hp

Kursen behandlar ingående den rättsliga regleringen av framförallt aktiebolag men även i viss utsträckning handelsbolag och enkla bolag. Tanken bakom kursen är med tanke på globaliseringen och den gemensamma marknaden inom EU att det för en modern jurist är nödvändigt att ha kunskap inte bara om svensk bolagsrätt utan även bolagsrätten i andra länder och då särskilt viktiga medlemsländer inom EU. Ett centralt inslag i kursen är ge studenten träning i att tillämpa en komparativ metod.

Kursen inleds med en allmän genomgång av metodfrågor som rör komparativ rätt. Kursen ger en översikt av den europeiska och amerikanska bolagsrättens framväxt och utformning. Vidare behandlas regler för bl.a. bolagets bildande, bolagets författning, finansiering och organisation. Frågor om bolagsstyrning – ”Corporate Governance”, bolagsorganens ansvar och ”Corporate Social Responsibility” diskuteras. På kursen uppmärksammas också EU-rättsliga frågor. I detta sammanhang berörs även lagvals- och jurisdiktionsfrågor och gränsöverskridande frågor som rör bolags insolvens.

Vid behandlingen av utländsk rätt läggs tonvikten på engelsk bolagsrätt som kan sägas ha en särställning i Europa. På kursen beskrivs även huvuddragen i den franska och tyska bolagsrätten. Som ett särskilt moment behandlas transnationella samverkansformer för bolag hemmahörande inom den europeiska gemenskapen. Avslutningsvis presenteras översiktligt den amerikanska bolagsrättsliga regleringen.

Kursen i börsrätt kan ses som en fortsättning på kursen där publika bolag som är aktiemarknadsbolag särskilt uppmärksammas.

Examination sker genom seminarier och en skriftlig tentamen vid kursens slut.

Kursstart: Augusti/September

Kursansvarig: Rolf Dotevall

HRS041 EU Procedural Law I 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med internationella utbytesstudenter.

Special entry requirements: Approved grade in the course Internationell Rätt (HRO600) or equivalent.

The course EU Procedural Law I does not look quite like your regular advanced course. Taking this course means that you will be part of a team with other students from the course, with whom you will compete against other student teams from different universities in the world’s greatest “Moot Court” competition: European Law Moot Court Competition (http://europeanlawmootcourt.eu/).

The competition is divided into a written and a spoken phase. During the written phase the students will be working with formulating submissions to the EU Court of Justice, within the context of a preliminary ruling (Article 267 TFEU) from a national court. Based on the fictional conditions that the students are provided with, the teams are required to write submissions for both the plaintiff as well as for the defendant. The cases are often complicated and relates to questions of current interest within EU law. The teams, consisting of three or four students, work with the written submissions from the beginning of September to the last entry date at the end of November. The forty-eight best teams will be invited to one out of the four regional finals.


The regional finals were held in Maastricht (The Netherlands), Helsinki (Finland), Athens (Greece) and Freiburg (Germany) during the 2015/2016 year’s edition of the competition. The winners of the regional finals are invited to the All European Final, held at the Court of Justice in Luxemburg and presided over by judges from that Court.

What do you study in the course?


When the students are working with their submissions for the competition, i.e. during EU Procedural Law I, the teaching is focused on how to use legal methods from EU to prepare arguments. The cornerstones of the teaching consist of the procedural regulations of the EU law, the ECJ interpretation methods and a method of legal case analysis of the ECJ rulings. The teaching is conducted through lectures and seminars were the students present and discuss their results in groups.

The legal areas affected in the specific question of the year of course set the tone for the substantive law focus in the course. Subjects that often occur are competition law issues, including questions regarding state aid, questions of equality and discrimination law and internal market law. The Moot Court cases are often very extensive and even though the teams usually consist of four persons the work load in the course should be considered as relatively high. The submissions should be written in English or French, including a short summary in the language they are not written in. To make sure the students are be well prepared in order to write their submissions teaching will be given in written submission, argumentation skills and rhetoric.

If your team is qualified as one of the forty-eight selected teams to the regional finals, the format of the competition will change from written to oral. The results from the written part will be given the 15th of January each year; this is when you know if your team has qualified to the semi-finals. The semi-finals are held during February which gives the teams approx. one month to change their written submission into an oral pleading. The members of the selected teams can register to the course EU Procedural Law II.

During EU Procedural Law II the teams are requested to make oral pleadings out of their written submissions. If the team qualifies the members should compete at one of the four regional finals in front of a panel of judges, composed by experts in EU law. The pleadings are based on the written submissions, and the course EU Procedural Law II is mainly focused on helping the students with transforming the written submission to a pleading, but also to rehearse and present the same. 
The pleading should be done in either English or French and the teaching of the course is about learning how to practically use the theoretically knowledge of oral presentation that the students are given. This is done by letting the students plea in front of panels with commentators. Theoretical lectures are mixed with practical workshops where the students can practice their pleadings.

When do you take the course?


As mentioned earlier the courses are following the time frames for the competition, which means the main work effort is put in during the fall for EU Procedural Law I (typically 1st of September to the 30th of November), and during the first part of spring for EU Procedural Law II (typically 15th of January to the 1st of March).

This means that the persons choosing to read EU Procedural Law I and II could be reading two courses at the same time during two weeks in November and possibly during a period in the spring. The work load will be intense during these weeks. The reason for this is of course that it is challenging to fit the time frames of the competition into the time frames of our other courses within the university. Should your team qualify from the regional final to the All European Final this will be held in Luxemburg end of March/beginning of April.

Why should you take the course?


If you are interested in and think it’s inspiring and exciting with EU law you have definitely found the right course. If you also consider it fun to discuss legal concerns and questions with your friends it’s a big asset. The course is a great choice if you are interested in testing the role of a legal counsel and look at legal problems from this perspective. Since the case law of the ECJ constitute the foundation for all argumentation presented to the Court, all participants will learn a lot about constitutional EU law, beside the specific legal area the question of the year is based on.

The course gives an incredibly insight in how a case within the European Court is formed, and it is also an opportunity to meet and compete against other law students from different parts of the world. 
Information about the courses and the competition can be found in the student career office and from teacher Anna Wallerman, who is also responsible for the course. If you are interested to find out more, please visit the website of ELMC http://europeanlawmootcourt.eu/.

Kursstart: September

Kursansvarig: Anna Wallerman

HRS075 Equality, Diversity and Non-Discrimination: Legal and critical perspectives 15hp

What is equality, and why is it considered so important in our legal systems? Can law be used to promote both equality and diversity? How can law be used to prohibit discrimination? Are there effective strategies against inter-sectional discrimination.

These are some of the questions that we will tackle during the course Equality, Diversity and Discrimination. More specifically, we take the starting point in equality and non-discrimination as fundamental principles of law, both in the national level of the legal order, as well as in the European and international levels. By applying various theoretical approaches to equality and non-discrimination – ranging from traditional liberal and socialist theories to diverse critical perspectives, including feminist, post-colonial and queer perspectives – we seek to broaden and deepen the analysis of equality and non-discrimination. By conducting specific case studies focusing on gender-based approaches to law and on how difference and diversity is addressed in law, the theoretical approach will come to concrete use. The jurisdictional focuses of the case studies are on Sweden, Europe and the United Nations.

The course is divided in four parts.

In the first part we will discover the historical backgrounds to equality and non-discrimination as basic legal principles. In this part we situate the legal principles of equality and non-discrimination within the framework of the establishment of regional and international human rights after the Second World War. We will also situate the establishment of the Swedish and Nordic welfare state model. Moreover, we will look at how legal approaches to equality and non-discrimination have developed over time.

In the second part, we will look into theoretical approaches to equality, diversity and non- discrimination. We take the starting point in liberal and social equality theories, but the key focus will be on critical theories developed since the 1970s. In particular we will look into feminist and gender perspectives on law, critical race and post-colonial perspectives, queer and postmodern perspectives. That is, the key focus will be on such theoretical approaches that seek to unpack and address law’s own biases and blind spots.

In the third part, we will seek to broaden and deepen the understanding of law as a means for promoting equality and addressing discrimination. This will be done by applying the understanding we have gained in the two first parts, on detailed case studies of specific issues. The case studies will focus on substantive areas such as human trafficking and gender-based and sexual violence and on analysing how different institutions have approached these issues – like, for example, jurisprudence from Swedish and European courts and decisions from relevant United Nations human rights treaty bodies. The content of this part will vary from year to year, as it should be adapted to on-going societal and legal debates relevant to equality, diversity and non- discrimination.

In the last, concluding, part, you students will produce an essay where you critically approach one or several of the issues that the course focuses upon. The essays will be presented and discussed with the other students at the end of the course, as well as defended at a seminar.

HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt 30hp

Juristprogrammet vid Göteborgs universitet är den första juristutbildningen i Sverige som startat en Rättspraktik (Law Clinic). Du som juriststudent kan göra praktik inom ramen för din utbildning. Rättspraktiken bygger på samverkan mellan juridiska institutionen och olika ideella organisationer i Göteborg som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Praktiken sker inom ramen för fördjupningskursen Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt och innebär en ovärderlig erfarenhet för dig och din utveckling som jurist.

Hur ser upplägget ut?


Kursen bygger på en kombination av teori och praktik. Du som student arbetar heltid tre dagar i veckan på en ideell organisation med olika humanjuridiska och välfärdsrättsliga frågor samt problem. Två dagar i veckan arbetar du i lokaler på universitetet för att ta del av undervisning och handledning eller arbete med olika ärenden. För Rättspraktikens studenter finns en gemensam arbetsplats på Handelshögskolan där ni kan arbeta tillsammans och utbyta tankar och idéer.

Kursen bygger på fyra moment:

1. Teoretisk grund (de materiella och teoretiska juridiska kunskaper som knyter an till praktiken).

2. Juridisk rådgivning (studenterna förväntas genomföra juridisk rådgivning på praktikplatsen samt ta fram underlag för rådgivning genom bl.a. rättsutredningar).

3. Rättsinformation (studenterna ska kunna förmedla sina juridiska kunskaper till icke-jurister på ett tydligt och begripligt sätt genom bl.a. broschyrer)

4. Rättspolitiskt arbete (studenterna ska få insikt i och ta del av hur rättspolitiskt arbete bedrivs i praktiken)

Vad sker på universitetet?


För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen kommer du få undervisning inom rättsområden som knyter an till praktiken. Det innefattar både materiell kunskap och rättsteoretisk kunskap som ger förutsättning för breddad analytisk förmåga. Du kommer att examineras på ett antal lärandemål som täcker kursens fyra moment (se ovan). Du kommer att ha en handledare på universitetet som du kan vända dig till. Under en uppstartsvecka i början av kursen kommer du få undervisning inom samtalsteknik, olika juristroller och andra verktyg som du kan behöva under din praktik.

Vad sker på praktikplatsen?


Du förväntas ta del av den dagliga verksamheten på praktikplatsen och arbeta med de uppgifter som du blir tilldelad. På varje praktikplats ska det finnas en praktikhandledare som ansvarar för de två studenter som är på praktikplatsen.

Rekommendationer


Du kan med fördel välja andra fördjupningskurser i linje med Rättspraktiken t.ex. läsa Familjerätt (andra delen vt-16) för att bygga vidare din kompetens inom humanjuridik och välfärdsrätt. Under examensarbetet kan du söka s.k. arbetsplatsstudie där du har möjlighet att praktisera på en ideell organisation under 10 v och förlänga uppsatsskrivandet med motsvarande veckor. Utifrån dessa rekommendationer kan du få en helhet och fördjupad kunskap inom området.

Antagning

I samband med ansökan till kursen kommer studenterna få besvara ett antal enkätfrågor via ett webbformulär. Utifrån enkätsvaren och under förutsättningen att förkunskaperna är uppfyllda* kallas ett antal studenter till intervju. En antagningskommitté intervjuar studenterna för att bättre bedöma de särskilda kriterierna. (Intervjuerna görs via personligt möte eller via exvis Skype.) Därefter hålls en urvalskonferens där ett urval görs utifrån huruvida studenten uppfyller uppsatta förkunskapskrav* och kriterier **. Det finns ett begränsat antal platser och i den mån det blir konkurrens om platserna inom urvalsgruppen används betyg från termin 1-5 samt internationell rätt och intervjuerna som urvalsmetod.

* 150 högskolepoäng, varav samtliga högskolepoäng från termin 1-5

** Studenten ska ha de färdigheter och förmågor som krävs för att studenten ska kunna genomföra sin praktik.

Kursstart: September
Kursslut: Januari

Kursansvarig: Sara Stendahl

HRS312 EU Constitutional Law 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med internationella utbytesstudenter.

This course aims at providing the student with a deeper and more comprehensive understanding of the constitutional aspects of the EU legal order. The course provides a unique overview over the elements that characterize the relationship of the EU with its Member States internally as well as the role of the EU as a global actor. Students will study selected aspects of EU constitutional law, including i.e. European integration theory, the role of the Court of Justice in the EU as a constitutional court and the law of EU external relations. Thus, if you are interested in questions regarding the allocation of powers between the EU and its Member States, EU as an external actor and the relationship between individual actors and the EU Member States on the one hand and the EU institutions on the other, this course will be a very good choice for you.

Various teaching models are applied, including lectures, seminars and presentations. There is a high emphasis on writing, and one of the methods of examination is thesis writing.

Kursstart: September

Kursansvarig: Andreas Moberg

HRS500 International Law in the Maritime Context 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.
This course is the first out of four in maritime law that is given during the school year. It’s mainly addressing students with a bedding interest in shipping and international issues, particularly in regards of the sea and trading. The main focus area in ”International Law in the Maritime Context” is the sea, where the more prominent parts are based on the International Convention regarding the Law of the Sea, UNCLOS. One section of the course handles international organizations, all of which have got the sea as their regulatory area in one way or another.

Another section concerns the demarcation of the sea/maritime boundary delimitiations, and is led by a British expert formerly from the Law of the Sea Division United Kingdom Hydrographic Office.

The course is taught in English and can be read as a public course within the Master of Law Programme. However, it can also be read as a part of a coherent specialization if all four courses within the field are completed.

The course consists of the following elements:
Introduction: 
Maritime Law in a Historical Perspective, Introduction to Ships and Shipping Public International Law, Law of Treaties, Legal Research and Writing, Introduction to EU Maritime Law, Economic Aspects of Shipping 

Law of the Sea: 
Introduction to Law of the Sea and Maritime ZonesBaselines, Internal Waters, Territorial Seas, Contiguous Zones, EEZ and Continental Shelf, Straits and Archipelagos, High Seas Regime, Marine Scientific Research, Maritime Boundary Delimitation, Maritime Limits and Boundaries Workshop

International Institutions:
 Public and Private Law, IGOs and NGOs, IMO & IMO Conventions, ILO, Implementation of IMO Conventions in the Swedish System


The examination of the course consists of: seminaries, a written exam and a thesis seminary along with an opposition.

Kursstart: September

Kursansvarig: Lars-Göran Malmberg 

HRS101 Intellectual Property Law and Innovation 15hp

Kursens ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.
As stated above, the course will be given in the English language. All lecture, course literature and online communication with teachers will adhere to this language. A healthy student composition is a 50/50 ratio between students from Swedish law schools and foreign exchange students. This is not only to highlight the differences in Intellectual Property legislation across European countries and other jurisdictions, but also to prepare non-native English-speakers for the use of the de facto lingua franca within the international world of Intellectual Property. Learning how to effectively express the complex ideas about this subject in English is an important part of this course.

Achieving the learning outcomes: knowledge that and knowledge how

Each week of the course will be set up so that so that the lectures start off at a theoretical level about the week’s subject matter. In close post-proximity to this the students are asked to apply what they’ve learned to a fictive situation (a ‘case’). What has been provided at a theoretical level does here become the ‘tools’ that the students are asked to apply in each case. In each case, the students have a ‘role’ or ‘interest’, meaning that they are not provided information about the case from a disinterested perspective, but rather as one of the fictional parties involved. The application of their theoretical learning can performed in a variety of ways, for example through the writing of brief memos, discussions on groups of 4-5 students or through actual roleplaying exercises session (see further below). After the students have performed this application, a feedback session will be held with the full class where the different applications proposed by the students are discussed and compared, and where the teacher can add on additional possible applications that may have been missed by the students. While the case-based approach force the students to creatively apply the generic teaching, the feedback brings them back to a more generic level again, and ties their personal experience back to the generality of the subject as well as to the fact that in the case at hand there may have been alternate applications provided by the other students, each with some merit and weakness.

The exercises will have a standard format where each group of (4-5) students are given a set of documents describing a case of a conflict between two companies, involving Intellectual Property at the heart of the conflict. Each student group will be paired with another student group and they will have asymmetric information regarding the case, as well as having a stated set of interest in the conflict. In 2-3 hour sessions, the students then have to act out negotiation settlement discussion, with the other group as their opponent. The settlement agreed upon will then be delivered to the teacher, and used as the basis for the full-class feedback session.

Switching between the theoretical level and the cases of application will help the students achieve not only knowledge about the field of IP, but also to achieve practical skills regarding how to successfully wield the legal tools. The feedback sessions where the students then get to see the conflict from alternative perspectives and where they get the opportunity to hear the views and experiences of their fellow students who went through the same case is aimed at giving all of them a wider understanding of how a case can be solved in multiple ways while using the same legal tools. This method is intended to shift the students’ perspective back and forth from the general to the particular, from the theoretical to the concrete – the ultimate aim of the method is to ensure that students achieve a flexible form of learning that enables them to adapt a legal framework to a wide variety of potential situations. The ability for students to shift between these levels is at its core tied to the way of thinking and practicing of the lawyer mind.

The course philosophy is that the feelings aroused in the students can be the most powerful influence on learning, and that the particular approach to the subject created through the use of role-based cases helps generate strong feelings in the students by making them committed to a situation where they feel responsible for the particular outcome. It follows that the best way for the participants in the course to learn the ways of thinking and practicing of the Intellectual Property mind is to be socialized into it by passing through it and by working within the field, albeit during simulated circumstances. Thus the students get to know and understand the intricacies of this social practice, and acquire not only the knowledge of legal facts, but also the related skills and abilities.

Content-wise, during the first week of the course a general introduction/refresher concerning Intellectual Property will precede consideration of some issues relating to the impact of copyright law on innovation in the Internet environment.

In the following weeks some broader questions of innovation policy and theory will also be discussed. Some focus will also be on the particular role of the concept and theory of ‘property rights’ in ‘intellectual property’.

During that time students will also develop their individual submissions concerning the moot problem. This will be done on an individual basis, not in group-work.

A third part of the course will consist of a more thorough critical exploration of specific topics concerning the relationship between intellectual property law and innovation. We will examine the law/policy interface on the basis of specific issues. These classes will be on more of a discussion basis, presuming more preparatory reading.

Later in the course students will work in teams to develop written submissions for the moot and then also conduct actual moots. These submissions will form the basis for examination of the course learning outcomes.

Presence during classes is not compulsory, but strongly encouraged. As indicated, class participation is a small part of the overall assessment.

Commentary on assessment philosophy


The teaching methods are mirrored in the assessment methods whereby the students are asked both to give an overview of some area of the legal field of Intellectual Property law as it relates to the Innovation concept as well asked to analyze a concrete fictional case and provide the arguments relevant from a certain perspective. Furthermore, the students will be required to defend their arguments in oral examination that takes the form of simulated court proceedings (aka ‘moots’). The final moot is aligned with the forms of exercise that have taken place during the course though its status as an examination point and its formal setting elevates it to culminating experience in the mind of the students. (See further Entwistle 2009, pp 103-109.)

Commentary regarding literature


Prescribed Textbook

Pila/Torremans “European Intellectual Property Law” Oxford University Press 2016.

This is not as much the prescribed textbook as the recommended one. It’s fairly recent and suited to the course’s purpose, but there may be other European IP textbooks which you prefer, that will serve you well.

Recommended textbook

The book ‘Intellectual Property law and Innovation’ also contains some explanation of the innovation aspects of IP law and focuses in particular on the areas of law relevant to innovation, and not the rest. In that sense it is different from other IP textbooks and a handy guide to how the author approaches IP and Innovation. However, it focuses on Australian law, therefore it is not prescribed:


William van Caenegem, Intellectual property law and innovation CUP (2007).

Other material

During the course you will be provided with other articles and papers that will be either of a complementary nature or providing the basis for our seminars. In addition, you will be expected to read and explain quite a bit of case-law from the European court of justice as well as the US Supreme Court, obviously this exact material changes annually to reflect the fluent field of intellectual property law.

 

Kursstart: November

Kursansvarig: Kristoffer Schollin

HRS130 Börsrätt 15hp

 

Kursen behandlar publika aktiebolag vars aktier är börsnoterade. Den ska ses som en fortsättning på kursen komparativ bolagsrätt men kan läsas separat.


I den första delen av kursen får studenten en översikt av den svenska aktie- och kapital-marknadens funktion, varvid bl.a. beskrivs olika typer av finansiella instrument och institutionella förhållanden på aktiemarknaden.

Vidare belyses i ett ämnesöverskridande perspektiv frågor som rör den situationen att ett aktiebolag går från privat bolag till aktiemarknadsbolag. Dessutom behandlas rättsliga och praktiska frågor som rör aktiemarknadsbolag, framför allt olika slag av informationsregler. I detta sammanhang uppmärksammas också frågor om kursmanipulation och s.k. insiderhandel.

Avslutningsvis uppmärksammas samgåenden mellan aktiemarknadsbolag, särskilt genom offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Genomgående ges stort utrymme åt internationell reglering på området, framför allt det harmoniseringsarbete som pågår inom EU.Under den andra delen av kursen skall varje student författa en kort uppsats.

 

Kursstart: November

Kursansvariga: Rolf Dotevall och Rolf Skog

HRS180 Straffprocessrätt 15hp

Allmänt


Kursen vänder sig till dig som har ett intresse av att lära dig mer om straff- och straffprocessrätt, och då särskilt arbetet med straff-processen. Syftet med kursen är att fördjupa dina kunskaper och din förståelse för straffprocessen men också straffrätten ur ett såväl praktiskt som teoretiskt perspektiv. I kursen kommer vi att behandla straff- och straffprocessen utifrån olika rättsliga aktörers perspektiv (polis, åklagare, försvarare, målsägandebiträde och domare).Kursens innehåll


Kursen inleds med en repetition och översikt över processrättens grunder, därefter behandlas straffprocessen från förundersökning till huvudförhandling och verkställighet där olika rättsliga aktörer och deras roll i den dömande verksamheten kommer att behandlas ur såväl ett praktiskt som teoretiskt perspektiv. Under kursens gång ska vi behandla det praktiska arbetet som åklagare, försvarare, domare etc. genom att bland annat träna förmågan att formulera rättsliga dokument, så som partsinlagor, rättsliga beslut osv. men också analysera och kritiskt reflektera över hur detta praktiska arbete får betydelse för processen och dess utfall (domen).

Straffprocessen kommer att behandlas utifrån en specifik straffrättslig aspekt som kan variera från år till år, det kan handla om våld i nära relationer, internationell brottslighet eller liknanade.Kursens upplägg


Under huvuddelen av kursen kommer upplägget varje vecka bestå av introducerande föreläsningar, självständigt arbete och avslutas med obligatoriska seminarier. Till varje seminarium ska också en PM författas.Vid seminarierna förväntas samtliga kursdeltagare vara inlästa på litteraturen och skall aktivt delta i seminariets diskussion.


Examination
- Obligatoriska seminarier


- PM till varje tema, som kan ersätta en av frågorna på salstentamen

- Salstentamen

- En mindre hemtentamenSeminarierna är obligatoriska och till varje seminarium ska en PM författas. Den huvudsakliga examinationen är en salstentamen där en av frågorna kan bytas ut mot valfri PM. Kursen avslutas med en mindre hemtentamen.Kursen är under utveckling och du är varmt välkomna att höra av dig med frågor per mail till moa.bladini@law.gu.se.

Kursstart: November
Kursansvarig: Moa Bladini

HRS190 EU Indirect Tax Law 15hp

This course challenges the notion of the EU internal market from an indirect tax perspective. Hence, the basic features of Art. 110 TFEU prohibiting Member States to impose taxes and fees with discriminatory effects on goods and Art. 113 TFEU providing the basis for the harmonization of indirect taxes are cornerstones in this course. The course aims at explaining the basics of indirect taxes; including customs, excises, fees and social charges from their close relationship to the functioning of the internal market. Particular focus is given to the harmonized value added tax and the application of state aid provisions in the area of environmental taxes.

After completing the course the students should have an advanced understanding of the EU law provisions and principles affecting the area of indirect taxation in the EU and the co-existence between EU law and national laws in the Members states in securing the effectiveness of EU law in the Member States application of indirect taxes. The EU law provisions are also explained from an international law perspective, particularly where cross-border movements in and out of the union are studied. Furthermore, the students should have acquired abilities to identify and solve legal substantive indirect tax issues, particular in the area of value added tax, environmental tax and social security charges. They should also have acquired knowledge about different courts interpretation and application of indirect tax regimes under the awareness of the internal market perspective.

The course is examined by written papers and active participation in seminars.

Kursstart: November
Kursansvarig: Pernilla Rendahl

HRS195 Avtalsrätt i offentligrättslig miljö 15hp

Denna kurs är en avancerad praktisk metodkurs. Materiell rätt kommer att vara viktig för att kunna förstå och skriva om de metodologiska problem inför vilka kursdeltagarna ställs, men kommer inte att utgöra någon central del av undervisningen. Den som är hågad att välja denna kurs, bör vara medveten om detta.

Kursen tar sin utgångspunkt i att på alltfler områden civilrätten brukas för att skapa flexibilitet i offentligrättsliga sammanhang, eller omvänt: att offentligrättsliga hänsyn och regleringar ingriper i civilrättsliga transaktioner. Inom kursen analyseras de problem detta ger upphov till och analyseras olika sätt att manipulera reglerna på båda sidorna sådant att resultatet av regeltillämpningen går att försvara. Detta sker mot bakgrund av den såkallade regleringsteorin (Regulation Theory), vilken analyserar lagstiftning och annan rättslig normgivning som ett instrument för att åstadkomma vissa önskvärda resultat.

Undervisningen sker som en serie seminarier med varierande ämnen där problemet att få den offentliga och den privata rätten att samspela är akut märkbart. Seminarierna varieras från år till år, men 2017 exempelvis diskuterades förhållandet mellan ett ogiltigt offentligrättsligt beslut att anställa och ett redan ingånget anställningsavtal, frågan om huruvida avtal vars efterlevnad övervakas av tillsynsmyndigheter kan betecknas som avtal över huvud taget, frågan om verkan av civilrättslig ogiltighet i vissa hänseenden inom beskattningen och verkan av samverkansavtal mellan kommun och privata aktörer inom den offentliga socialrätten. Som redan sagt, innebär detta inte att den materiella rätten behandlas i någon större utsträckning än som behövs för att förstå den metodologiska problemställningen.

Examination sker genom portföljmodellen. Deltagarna skriver var sitt PM i vilket de från ett partsperspektiv ska argumentera för en viss lösning på den metodologiska konflikten på regelnivå. På grundval av PM:et och en serie oppositionsseminarier under kursens gång skriver deltagarna ett kort portföljdokument i vilket de ska reflektera över sitt arbete och dess resultat.

Kursstart: November
Kuransvarig: Jakob Heidbrink

HRS510 General Shipping Law and Regulatory Maritime Law 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.
 
The course “General Shipping Law and Regulatory Maritime Law” can be seen as a continuation of the first course ”International Law in the Maritime Context”, with the difference that the focus has shifted to the ship itself. The course covers the regulations for a safe operation of the vessel, the registration process, ownership and the right in rem protection. The course also includes the rules relating to safety on board, where the major conventions SOLAS and STCW are covered in depth focusing on both the safety of the ship as well as cargo safety. A part of the course consists of a simulated exercise with the ship simulators at Chalmers Lindholmen.

The course is taught in English and includes the following elements:

Introduction:
 Law of Contracts, Torts and Property, Nationality, Registration and Ownership, Proprietary Interests in Ships, Maritime Claims and their Enforcement, Collisions and Groundings, Limitation of Liability, Conflict of Laws, Ship Sales and Purchases and Law of Ship Finance

Law of Maritime Safety and Security:
 Overview of IMO Safety Conventions, Ship Safety, Cargo Safety and Navigational Safety, Occupational Safety and Seaworthiness, Piracy, SUA Convention, ISPS Code.

A few study visits are included in the course, for instance a visit to the harbor of Gothenburg and a ship visit. A COLREG exercise at Chalmers Lindholmen Bridge Simulators is included in the course.

The examination is based on graded student presentations at seminaries, a written exam and a thesis seminary along with an opposition.
 


Kursstart: November

Kursansvarig: Abhinayan Basu Bal

HRS052 EU Procedural Law II 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Special entry requirements: Approved grade in the course Internationell Rätt (HRO600) or equivalent and the course EU Procedural Law I (HRS041).

The course EU Procedural Law I does not look quite like your regular advanced course. Taking this course means that you will be part of a team with other students from the course, with whom you will compete against other student teams from different universities in the world’s greatest “Moot Court” competition: European Law Moot Court Competition (http://europeanlawmootcourt.eu/).

The competition is divided into a written and a spoken phase. During the written phase the students will be working with formulating submissions to the EU Court of Justice, within the context of a preliminary ruling (Article 267 TFEU) from a national court. Based on the fictional conditions that the students are provided with, the teams are required to write submissions for both the plaintiff as well as for the defendant. The cases are often complicated and relates to questions of current interest within EU law. The teams, consisting of three or four students, work with the written submissions from the beginning of September to the last entry date at the end of November. The forty-eight best teams will be invited to one out of the four regional finals.


The regional finals were held in Maastricht (The Netherlands), Helsinki (Finland), Athens (Greece) and Freiburg (Germany) during the 2015/2016 year’s edition of the competition. The winners of the regional finals are invited to the All European Final, held at the Court of Justice in Luxemburg and presided over by judges from that Court.

What do you study in the course?


When the students are working with their submissions for the competition, i.e. during EU Procedural Law I, the teaching is focused on how to use legal methods from EU to prepare arguments. The cornerstones of the teaching consist of the procedural regulations of the EU law, the ECJ interpretation methods and a method of legal case analysis of the ECJ rulings. The teaching is conducted through lectures and seminars were the students present and discuss their results in groups.

The legal areas affected in the specific question of the year of course set the tone for the substantive law focus in the course. Subjects that often occur are competition law issues, including questions regarding state aid, questions of equality and discrimination law and internal market law. The Moot Court cases are often very extensive and even though the teams usually consist of four persons the work load in the course should be considered as relatively high. The submissions should be written in English or French, including a short summary in the language they are not written in. To make sure the students are be well prepared in order to write their submissions teaching will be given in written submission, argumentation skills and rhetoric.

If your team is qualified as one of the forty-eight selected teams to the regional finals, the format of the competition will change from written to oral. The results from the written part will be given the 15th of January each year; this is when you know if your team has qualified to the semi-finals. The semi-finals are held during February which gives the teams approx. one month to change their written submission into an oral pleading. The members of the selected teams can register to the course EU Procedural Law II.

During EU Procedural Law II the teams are requested to make oral pleadings out of their written submissions. If the team qualifies the members should compete at one of the four regional finals in front of a panel of judges, composed by experts in EU law. The pleadings are based on the written submissions, and the course EU Procedural Law II is mainly focused on helping the students with transforming the written submission to a pleading, but also to rehearse and present the same. 
The pleading should be done in either English or French and the teaching of the course is about learning how to practically use the theoretically knowledge of oral presentation that the students are given. This is done by letting the students plea in front of panels with commentators. Theoretical lectures are mixed with practical workshops where the students can practice their pleadings.

When do you take the course?


As mentioned earlier the courses are following the time frames for the competition, which means the main work effort is put in during the fall for EU Procedural Law I (typically 1st of September to the 30th of November), and during the first part of spring for EU Procedural Law II (typically 15th of January to the 1st of March).

This means that the persons choosing to read EU Procedural Law I and II could be reading two courses at the same time during two weeks in November and possibly during a period in the spring. The work load will be intense during these weeks. The reason for this is of course that it is challenging to fit the time frames of the competition into the time frames of our other courses within the university. Should your team qualify from the regional final to the All European Final this will be held in Luxemburg end of March/beginning of April.

Why should you take the course?


If you are interested in and think it’s inspiring and exciting with EU law you have definitely found the right course. If you also consider it fun to discuss legal concerns and questions with your friends it’s a big asset. The course is a great choice if you are interested in testing the role of a legal counsel and look at legal problems from this perspective. Since the case law of the ECJ constitute the foundation for all argumentation presented to the Court, all participants will learn a lot about constitutional EU law, beside the specific legal area the question of the year is based on.

The course gives an incredibly insight in how a case within the European Court is formed, and it is also an opportunity to meet and compete against other law students from different parts of the world. 
Information about the courses and the competition can be found in the student career office and from teacher Anna Wallerman, who is also responsible for the course. If you are interested to find out more, please visit the website of ELMC http://europeanlawmootcourt.eu/.

Kursstart: September

Kursansvarig: Anna Wallerman 

HRS232 Internationell beskattningsrätt 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Särskilda förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Skatterätt med redovisning (HRO 700). 

Vissa moment på kursen kommer att ges på engelska.

Internationell beskattningsrätt är en fördjupningskurs som först och främst vänder sig till dig som är intresserad av en skatterättslig fördjupning både avseende individer och företag i en internationell kontext. Här läggs fokus på frågor rörande den metod och källhantering som är utmärkande för den internationella skatterätten med reglering på flera olika nivåer som samspelar, däribland nationell skatterätt, skatteavtal, socialförsäkringskonventioner och EU-skatterätt. Men, kursen är även praktisk i sin utgångspunkt på så sätt att den behandlar den skatte- och socialförsäkringsrättsliga hanteringen av personer som rör sig över gränserna inom främst den Europeiska unionen. Detta innebär att den behandlar andra frågor än bara skatterättsliga. Kursdeltagarna kommer också i kontakt med praktiker som hanterar utsändning av personal och blir normalt förvånade över att den skatterättsliga praktiken inte bara är regler, utan handlar mycket om det som benämns Human Resources.

Den första delen av kursen syftar till att ge en överblick över de svenska interna regler som behandlar beskattning av fysiska och juridiska personer i situationer med internationell anknytning, samt att ge en överblick över EU-skatterätten och skatteavtalsrätten. Efter detta följer ett avsnitt som syftar till att fördjupa förståelsen av skatteavtalsrätten, följt av ett block som är inriktat på den internationella socialavgiftsrätten.

I följande avsnitt görs nedslag på olika specifika problemområden, med fokus på internationell individbeskattning. Kursen innefattar också flera övningstillfällen inriktade på tillämpningen av juridisk metod avseende beskattning av fysiska och juridiska personer och betalning av socialavgifter i situationer med internationell anknytning. I kursen ingår också som ett moment att studenterna genom arbete i grupp ska sätta sig in i ett för kursen relevant ämnesområde och genomföra en föreläsning om detta.

Eftersom kursen behandlar centrala skatterättsliga frågor riktar den sig till studenter som till exempel är intresserade av arbete i förvaltningsdomstol, på Skatteverket eller Försäkringskassan. Området har också en kommersiell sida och flera av våra före detta studenter jobbar idag med internationell beskattningsrätt, men också med HR-frågor, på revisions- eller advokatbyrå.

Kursstart: Januari

Kursansvarig: David Kleist

HRS250 Miljörätt 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Framtidsfrågor


Klimathot, cirkulär ekonomi, utfiskning, övergödning… Vi översköljs av information om miljöhot och behov av åtgärder och förändrade beteenden. Det finns få rättsområden där arbetsuppgifterna ökat så tydligt som inom miljörätten. Trots mångårig reglering har många av hoten mot de resurser som är livsviktiga för vår överlevnad och välbefinnande ökat. Den intensiva regleringen har medfört en hög risk för regelkonflikter, inte minst eftersom miljörätten präglas starkt av folkrättslig och EU-rättslig normbildning, såväl som av nationell rättsutveckling. Miljörättsliga mål ställs också ofta mot andra mål som ska främjas av rättsordningen. Ofta råder också stor osäkerhet om hur befintliga regler och principer skall användas och tolkas då kunskapen om miljön och människors påverkan hela tiden förändras. Kort sagt så är miljörättens arbetsområden, liksom behoven av kompetens, stora.

Kursen syftar till att fördjupa både din kunskap om miljörätten som system samt din förståelse för regleringens roll i förhållande till miljöproblem och uppnåendet av målsättningen om en hållbar utveckling. För att ge en fördjupad förståelse för samspelet mellan olika regleringsnivåver, samt mellan miljön, rätten och andra samhälleliga faktorer, är kurser organiserad kring fyra fenomen som representerar betydande samhällsutmaningar: förvaltningen av hav och vattenresurser, motverkande av klimatförändringar, hållbar hantering av material och resursflöden, samt bevarande av biologisk mångfald.

Vill du skaffa dig en bredare miljörättsutbildning kan du kombinera denna kurs med t.ex. fördjupningskurserna ersättningsrätt, Maritime Environmental Law, eller EU Internal Market Law.

Praktik och teori


Kursen består av fyra olika moment där vi varvar enskilt arbete med grupparbete. Du ges en mer djupgående inblick i specifika delar av miljörätten samtidigt som de får en kunskap om mer generella dimensioner av miljörättslig metodik på internationell, EU, samt nationell nivå. Kursen examineras genom deltagande i övningar och seminarier, hemtentamen samt uppsatsskrivande.

Föreläsningar


Under kursen ges ett antal föreläsningar som inledningsvis syftar till att repetera den miljörätt som togs upp under T3 men som i huvudsak omfattar sådana rättsfrågor som inte berörts under grundutbildningen, t.ex. klimatanpassning av energisystemet, effektivare naturresursanvändning samt vattenförvaltning.

Seminarier


I syfte att få mer generell kunskap om miljörättsliga frågeställningar genomförs ett antal seminarier som bl.a. tar upp relationen mellan rätt och ekosystem samt analys av miljörättsliga styrmedel.

Uppsats


Under kursen ges du möjlighet att fördjupa dig ytterligare genom att skriva och presentera en uppsats tillsammans med några kolleger. Syftet är att träna skriftlig och muntlig presentation samt din förmåga att analysera regleringsteknik och hantera miljörättsliga problem. 

Kunskap


Förutom att du lär dig mer om själva rättsområdet miljörätt syftar kursen till att du även skall öka dina färdigheter i skriftlig och muntlig framställning och din förståelse för rätten som samhälleligt fenomen.

Särskilt under seminarierna och uppsatsarbetet tränas muntlig presentation för att du skall utveckla en bättre teknik och förståelse för olika presentationssätt. Uppsatsskrivandet förbereder dig som skall skriva examensuppsats. Opposition på uppsatserna genomförs för att ytterligare träna kritisk tänkande och det forskningsrelaterade hantverket.

Arbeta i grupp


Oavsett om man jobbar på byrå, myndighet, kommun eller företag utförs idag mycket av juristens arbete i grupp. Många studenter har uttryckt positivt förvåning över hur tekniken för grupparbete kan utvecklas.

Arbetsmarknaden för jurister med miljörättskunnande är bred. Arbetsgivare är advokatbyråer, miljökonsultföretag, universitet, statliga myndigheter såsom Naturvårdsverket, Hav- och vattenmyndigheten och länsstyrelser. Under senare år har många av byråerna förstärkt sin miljörättskompetens.

Kursstart: Januari

Kursansvarig: David Langlet

HRS265 Förvaltningssrättslig fördjupningskurs 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Förvaltningsrätten är i en ständig utveckling. De som arbetar på förvaltningsdomstolarna kommer i kontakt med fler målområden än varje annan jurist och lagområdet för förvaltningsrätten växer för varje år. Även om förvaltningslagen till synes är en enkel lag att både läsa och förstå så vållar tillämpningen trots detta problem för såväl jurister som den enskilde. Förvaltningsrättens många ansikten gör att ämnesområdet är aktuellt för alla som praktiserar juridik och behovet av jurister kunniga i förvaltningsrätt är stort.

Denna kurs i förvaltningsrätt är helt ny och har utvecklats med tanke på att ligga som en naturlig del av ett block av förvaltningsrätt med kurserna i Socialrätt (European Social Law HRS205) och Förvaltningsprocess (HRS360). Kursen i förvaltningsrätt behandlar både den allmänna och den speciella förvaltningsrätten. Den allmänna förvaltningsrätten som läses först i kursen är koncentrerad till förvaltningslagens innehåll och uppbyggnad och hur denna skall tolkas och tillämpas. Den speciella förvaltningsrätten behandlas därefter är den del av förvaltningsrätten där förvaltningslagen sätts in i sitt sammanhang. Här behandlas ett antal lagar och författningar som har särskild betydelse för förhållandet mellan myndigheterna, det allmänna, och enskilda. Eftersom området för förvaltningsrätten är så omfattande kommer kursen att begränsas till ett antal författningar av central betydelse i denna relation.

Kursen är uppbyggd av tre delar där den första delen utgörs av ett antal föreläsningar av traditionell karaktär och där ett antal externa föreläsare med specialkunskaper inom vissa områden i förvaltningsrätten kommer att delta. Den andra delen av kursen kommer att innehålla ett antal ”tutorials” av brittisk karaktär där studentgruppen kommer att delas in i mindre grupper om fem studenter. Grupperna kommer att få olika uppgifter som skall bearbetas och redovisas i diskussionsform med kursansvarig lärare. Dessa turorials schemaläggs och betygsbedöms. Gruppernas diskussionsunderlag från tutorialtillfället kommer sedan att behandlas inför hela studentgruppen. Den tredje delen av kursen utgörs av en individuell uppsats med ett fritt valt ämne inom ramen för kursen. Uppsatsen skall vara på maximalt 20 sidor och skall redovisas vid ett muntligt försvar. En del i examinationen är också att vara opponent på en annan students uppsats.

Uppdelningen av kursen i dess tre moment är att gradvis öka kompexiteten och därmed progressionen i förståelsen av författningsmaterielet och hur denna skall tillämpas. Utformningen av kursen med momentet tutorials skall leda till en ökad interaktion mellan studenter och föreläsare vilket bidrar till ökad förståelse och inlärning av ämnet.

Kurstart: Januari

Kursansvarig: Lars-Göran Malmberg

HRS340 International Criminal Law 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.
Since the end of the Cold War, societies throughout Latin America, the former Soviet Union (USSR), Eastern Europe, Africa and Asia have overthrown military dictatorships and authoritarian regimes in order to, it is argued, allow for democracy and human rights. In some cases, the change has been quick and (relatively) peaceful, while in other cases it has been violent and drawn out, and characterised by conventional warfare or, in many cases, the features of so-called “new wars”. Sometimes the international society, mostly through the United Nations (UN), has played an important role in the transitions, while in others it has not, et cetera.

Regardless of the type of transition or if the international society has been involved or not, a crucial question during and/or after a transition is: How should post-conflict societies deal with their “evil” past, in order to “enable the state itself to function as a moral agent” once again? This question constitutes the core of what is known as “transitional justice” (TJ).

The objectives of TJ are: (i) to seek accountability and redressing those who have suffered by providing recognition of the rights of the victims; (ii) promote civic trust; and (iii) strengthen the democratic rule of law. In the aftermath of trauma, victims today have well-established rights to see the perpetrators punished, to know the truth and, if possible, to receive reparations. In addition, a history of unaddressed violations of human rights is likely to be socially divisive; to generate mistrust between different groups and within the institutions of states; and, by extension, to hamper or slow down the achievement of various post-conflict development goals. TJ includes various legal and moral components, such as international criminal law (ICL), memorialisation, institutional reforms and truth commissions, which can all be used in various ways and combinations.

ICL is the criminal law of the international society and a branch of International Law (IL). Even though it has undergone profound development since the end of the Cold War (1989) it is still very much a legal system in the making, imperfect in many regards.


International criminal tribunals (ICT) play an increasingly important role in the enforcement of substantive rules of ICL. These tribunals serve a dual objective. By conducting trials they give direct effect to IL establishing criminal responsibility of individuals. International criminal proceedings highlight the importance of respect for substantive ICL and reminds states of their primary responsibility for its enforcement. In addition, ICT also claim to be in the service not only of ”justice”, but also “reconciliation” and “reconstruction” (of war-torn societies). Hereby the expectations of what TJ, ICL and ICT can achieve are very high, sometimes unrealistic.

Departing from the nexus of law and politics as well as international law and criminal law (including procedural law) the aim of the course is to problematize and discusses the issues raised above. Historically the course will depart from the International Military Tribunal at Nuremberg, an ad hoc tribunal, established by the UK, the US, the USSR and France, to try former Nazi officials after the end of WW II. Other ad hoc tribunals dealt with in the curriculum are the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Time is also devoted to analyse the International Criminal Court (ICC), the rather recently established permanent ICT of the international society, as well as different ”hybrid” tribunals, in particular the Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia (ECCC).

On a general level, the course is research-focused and aims at providing an insight into what research could be and how research is done in practiced. More concretely, the course is based on active participation in weekly seminars and the writing of (publishable) scientific papers, which will presented and defended at the end of the study period. The working language of the course is English.

Kursstart: Januari

Kursansvarig: Mikael Baaz 

HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen är uppdelad i tre delar:

I. Rättskällor och kunskapskällor. Detta avsnitt behandlar rättskällor, rättskällehierarkier och rättskälleläror, men problematiserar och fördjupar dem i relation till den senare tidens diskussion om en bredare kunskapskälleuppfattning. I denna kunskapskälleram aktualiseras förutom de historiska rättskällorna, realistisk och (post)modern rättskällesyn, rättskällemässig polycentri och polyvalens samt kontextuell rättskälleproblematik knutna till olika statstyper.

II. Kunskapsteori och metodik. Avsnittet vidareför frågorna i föregående avsnitt till klassiska, samtida och (post)moderna vetenskapliga och rättsvetenskapliga förhållningssätt till kunskap och kunskapsteori, i diskussioner om objektivitet, subjektivitet, intersubjektivitet och olika former av sanningsbegrepp. I detta avsnitt fördjupas bland annat genusrättsvetenskap, pluralism, socialkonstruktivism och dekonstruktion som exempel på problematiseringar av gängse rättsvetenskapliga förhållningssätt.

III. Artikeln. Studenterna skriver enskilt en vetenskaplig artikel som syftar till att applicera olika kunskapsperspektiv och att analysera ett ämnesområde med hjälp av flera rättskälleuppfattningar. Den skall form- och innehållsmässigt skrivas som en vetenskaplig artikel, med ambitionen att vara publiceringsbar i någon rättsvetenskaplig tidskrift. Artikeln presenteras och granskas vid en avslutande kurskonferens.
Undervisningen sker i form av sk. inspirationsföreläsningar och seminarier. Undervisningen leds av lärare vid Juridiska institutionen, men gästföreläsare från andra fakulteter och universitet kan också komma att delta. Till de anslutande seminarierna, som avslutar varje vecka, skall studenterna lämna in en kortare (c:a två sidor) reflektionsuppgift med utgångspunkt i veckans och gästföreläsarens särskilda tema. Vid seminariet skall 2-3 studenter agera seminarieledare och styra det vetenskapliga seminariet utifrån temat (enligt särskilda direktiv i studieanvisningarna). Samtliga studenter förväntas vara inlästa på litteraturen och skall aktivt delta i seminariets diskussion. Uppgiften som seminarieledare kommer att cirkulera bland samtliga studenter.

Artikeln kommer att vara föremål för både handledning och gemensam diskussion vid såväl inledande ventileringar av textidéer och avslutande ventilationer av mer färdiga texter. Skrivmomentet syftar till både metodologisk frigörelse och skärpa samt uppmanar studenterna till utvecklande av kreativt skrivande jämte originella och okonventionella framställningssätt.

Kursstart: Januari

Kursansvarig: Merima Bruncevic

HRS520 Commercial Shipping and Trade Law 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.
 
This is the third course within the field of maritime law that the Department of Law has invested in. The focus has now shifted from the vessel to its freight. The course deals with questions that might arise when handling freight contracts and rental/charter agreements for ships. Further on the course dives into the specific regulations regarding sea maritime insurance, which covers the ship, the freight and the ship owner as well as third party liability.

The more specific block in this course consists of a procedural play/exercise in which the students represent solicitors for the seller/buyer in negotiating a contract. The contract should regulate a larger batch of goods that should be transported via the/by sea from one country to another.

The course is taught in English and includes the following elements:

International rules on transport of goods:

 Carriage of Goods by Sea under Charter Parties, Carriage of Goods by Sea under Bills of Lading, Jurisdiction and Arbitration Clauses under Carriage of Goods by Sea, Multimodal Transport, Carriage of Goods by Road, Carriage of Goods by Rail, Carriage of Goods by Air.

Marine Insurance and General Average:

 Introduction to the Fundamentals of Marine Insurance, Market documents and their legal significance Legality, Insurable Interest and Doctrine of Utmost Good Faith, Warranties and other policy terms, The cover provided by marine policies, Claiming under a marine policy, Cargo policies, Hull policies, P&I Clubs.

Sale of Goods: 

Jurisdiction and Arbitration Issues in the Context of International Sale of Goods and Transportation, Documentary Credits
Contract Drafting Exercise:
Contract Drafting - Civil and Common Law Perspectives, Contract Negotiation: Practical Aspects from a Legal Practitioner, Group Negotiations.

The examination is based on the procedural play that ends the course, a written exam covering the insurance part, graded student presentations at seminaries and a thesis based on the negotiated contract.

Kursstart: Januari

Kursansvarig: Abhinayan Basu Bal

HRS150 Comparative Legal History 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.
I en globaliserad värld är förmågan att kunna kommunicera med utländska kollegor och förstå vad som skiljer vår rättstradition från deras en oumbärlig färdighet för en jurist som har ambitionen att uppnå yrkesmässig excellens.

Med detta i åtanke, siktar denna kurs på att jämföra olika rättssystem för att uppnå en fördjupad förståelse för de krafter som genom historien har påverkat deras utveckling. Ändamålet är inte enbart att utöka studenternas bildning utan framför allt att ge dem intellektuella verktyg som kommer att hjälpa dem när de kommer i kontakt med regler, aktörer och tankemodeller som inte tillhör den svenska traditionen.
Kursen inleds med en kritisk diskussion om indelningen av världens rättssystem i så kallade rättsfamiljer. Därefter behandlas förhållandet mellan ett lands allmänna kultur och dess rättstradition. Bland andra kommer idéer och teser från Charles de Montesquieu, Friedrich Karl von Savigny, Alan Watson och Pierre Legrand att diskuteras.

Kursens lejonpart består av en rättshistorisk och komparativ analys av västvärldens tre huvudsakliga så kallade ”rättsfamiljer”: civil law (med särskilt fokus på Frankrike och Tyskland), common law (med fokus på England och USA) och den skandinaviska rättsfamiljen.

Inom de olika rättsfamiljerna kommer särskilt stor vikt att läggas på rättskällorna, på de olika aktörerna som är verksamma i rättssystemen (exempelvis advokater och domare), på den juridiska metoden och på rättsinstitut som särskilt präglar ett visst rättssystem (exempelvis judicial review i USA).

Examination sker genom seminarier och en skriftlig tentamen vid kursens slut.


Kursstart: Mars

Kursansvarig: Filippo Valguarnera

HRS160 Familjerätt 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Det övergripande temat för kursen är det familjerättsliga regelverkets beröringspunkter och betydelse för rättsliga bedömningar på andra rättsområden och vice versa. Undervisningens upplägg och utformningen av examinationerna är orienterad mot att studenten skall tillägna sig en god analytisk förmåga samt en god förmåga att kommunicera sina resultat, såväl skriftligt som muntligt.

Kursen är indelad i två block. Det första blocket inleds med föreläsningar om familjerättens historiska utveckling samt den nutida familjepolitiken. Därpå följer ett antal temaveckor (5-6 olika teman) där den familjerättsliga lagstiftningen behandlas i relation till något eller några andra rättsområden. Temaveckorna inleds med en eller flera föreläsningar som syftar till att belysa ett eller flera för det aktuella temat särskilda problemområden. Under föreläsningarna kommer också en specifik temauppgift att presenteras. Studenterna skall arbeta i grupp med temauppgiften och presentera sitt resultat dels i form av en skriftlig promemoria, dels i form av ett muntligt anförande. Samtliga gruppers arbeten examineras genom den skriftliga och muntliga presentationen under ett avslutande temaseminarium. Prestationen betygsätts med betygen B (Godkänd) eller U (Underkänd). Vilka teman som kommer att behandlas inom ramen för 2018 års kurs är ännu inte helt klara men exempel på teman som kan komma att behandlas är familjerätt – socialrätt; MR-perspektiv på familjerätten; familjerätt – migrationsrätt; familjerätt – allmän förmögenhetsrätt; bemötandefrågor.

Det andra blocket består i ett individuellt uppsatsarbete där studenten under 2-3 veckor skriver en kortare uppsats inom något av de områden som har behandlats under temaveckorna. Uppsatsen betygssätts med betygen AB (Med beröm godkänd), Ba (Inte utan beröm godkänd), B (Godkänd) eller U (Underkänd). Betyget på uppsatsen är också slutbetyget på kursen under förutsättning att övriga moment har genomförts med godkänt resultat.

Kursstart: Mars

Kursansvarig: Torbjörn Odlöw

HRS275 Affärsadvokaten - ett rollperspektiv på affärsjuridiken 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen bygger på att kursdeltagarna intar roller som biträdande jurister på en konsulterande affärsjuridisk byrå. Under kursen arbetar de i denna roll mot en klient. Denna klient ger byrån ett uppdrag – att konsultera i utvecklingen av en ny verksamhet. Under kursens gång får således studenterna följa ett företags utveckling – från att det köps upp, till att nytt kapital tas in för att kunna finansiera expansion och sedan till flera av de problem som vanligen hanteras av en affärsjurist till vardags. Kursen fokuserar inte på rättsområden, utan på specifika problem i en specifik roll och kan således beskrivas som roll- och problemorienterad.

Kursens examinationsmoment utgörs av de uppgifter som kursdeltagarna ställs inför under kursens gång.

Kursstart: Mars
Kursansvarig: Jens Andreasson

HRS285 Avancerad bolagsrätt: företagsförvärv, finansiering och bolagsstyrning

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen tar ett fördjupat grepp om frågor rörande de mest centrala aspekterna av den kommersiella bolagsrätten. Målet är att hjälpa dig att förstå den ekonomiska och kommersiella logiken bakom företagsförvärv, finansiering och bolagsstyrning, såväl som det tillhörande juridiska ramverket. Syftet är att skapa en djup förståelse för de strategier och faktorer som styr den bolagsrättsliga regleringen och praktiken.

Kursen börjar med en genomgång av de olika övergripande motiv som styr den bolagsrättsliga regleringen och hur bolagen agerar. Vi diskuterar exempelvis vad som är en effektiv riskfördelning mellan bolagets intressenter, incitamentsstrukturerna hos marknadsaktörerna och hur kontraktsteoretiska verktyg kan användas för att minska avtalskostnader. Kursen övergår därefter till ett regleringsperspektiv där vi studerar de centrala bolagsrättsliga regelverken och vanliga avtalslösningar. Under kursen kommer du således fördjupa dig i de olika aktiebolags- och värdepappersmarknadsrättsliga regelverken, såväl som att bekanta dig med flera av kapitalmarknadens viktigaste aktörer såsom private equity-firmor, institutionella aktieägare och aktivistfonder.

Varje vecka på kursen har ett eget tema, där kursdeltagarna initialt träffar föreläsaren i grupp om 10–15 studenter för ett introduktionsseminarium där veckans tema presenteras. Veckan ägnas därefter åt självstudier och skrivande, och avslutas sedan med ett seminarium under vilket vi gemensamt diskuterar implikationerna och tillämpningarna av det vi lärt oss under veckan.

Kursen examineras genom seminariedeltagande, korta löpande skrivuppgifter och en längre avslutande PM. Under kursen kommer vi göra studiebesök och ha externa seminarier hos praktiker som arbetar inom kursens ämnesområden.

Vid frågor, kontakta Erik Lidman (erik.lidman@law.gu.se)

Kursstart: mars
Kursansvarig: Rolf Skog
 

HRS331 Företagsbeskattning 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Särskilda förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Skatterätt med redovisning (HRO 700). 


Kursen i företagsbeskattning riktar sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper avseende företagsbeskattning inklusive mervärdesbeskattning. Kursen inleds med en repetition av grundläggande systematik och mervärdesbeskattningens grunder. Därefter inleds en fördjupning avseende den centrala svenska företagsbeskattningen, så som sambandet mellan redovisning och beskattning samt de särskilda reglerna för fåmansföretag och handelsbolag. EU-skatterättsliga frågor som är centrala för företagsbeskattningen behandlas inom ramen för respektive kursmoment när EU-rätten aktualiseras. I kursens senare delar studeras inkomstskattereglerna för koncernbeskattning och omstruktureringar samt mervärdesbeskattningsfrågor relaterade till detta. Avslutningsvis lyfts frågor avseende fördjupad dialog och sekretess som aktualiseras inom ramen för företagsbeskattningen fram.Under kursens första veckor finns ett närvarokrav (se kursplanen) som har tillkommit av administrativa skäl. Härutöver är deltagande i undervisningen frivillig. Kursen examineras genom ett grupp-PM samt redovisning av det och en skriftlig individuell tentamen. Tentamen består normalt av tre till fem kortare rättsutredningar. All kurslitteratur angiven på litteraturlistan är tillåtna hjälpmedel.


Kursstart: Mars

Kursansvarig: Pernilla Rendahl

HRS360 Förvaltningsprocess 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Förvaltningsprocessen är den processform som hanterar tvister mellan det allmänna – stat och kommun – och den enskilde. Denna processform har länge betraktats som en ”lillebror” till den allmänna processen, och i jämförelse har förvaltningsprocessen tilldragit sig förhållandevis lite uppmärksamhet, såväl under juristutbildningen som i den juridiska forskningen. Som rättsområde kan förvaltningsprocessen därmed närmast karaktäriseras som processrättskartans outforskade ”vita fläck”.

Under senare år har dock förvaltningsprocessen genomgått stora förändringar, vilka till viss del har framtvingats av Sveriges bundenhet vid Europakonventionen. Idag är således envar tillförsäkrad en rätt till domstolsprövning av flertalet förvaltningsbeslut, och därtill är processen inför förvaltningsdomstol, i likhet med processen inför allmän domstol, numera inrättad efter kontradiktoriskt mönster.

I vår samtida förvaltningsprocess ställs således den enskilde mot det allmänna inom ramen för en kontradiktorisk tvåpartsprocess. I denna process aktualiseras frågor av stor ekonomisk och social betydelse; utgången kan många gånger vara direkt avgörande för den enskildes grundläggande försörjnings- och levnadsvillkor. Därtill aktualiserar förvaltningsprocessen flertalet principiellt intressanta spörsmål, såsom maktfördelningen mellan lagstiftande och verkställande makt å ena sidan, och dömande makt å andra sidan. Förvaltningsprocessen sysselsätter också många praktiskt verksamma jurister, och kunskaper i förvaltningsprocess är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Kursen består av tre delar: (1) Basdel, (2) Breddel och (3) Djupdel, där tanken är att graden av studentaktivitet successivt skall öka i takt med att nya kunskaper erhålls och kan omsättas i aktivt deltagande.

I den första delen studeras förvaltningsprocessens utveckling och allmänna utformning. Uppmärksamheten riktas mot problemställningar som är gemensamma för samtliga måltyper, och mycket tid ägnas åt att studera skillnader och likheter mellan förvaltningsprocessen och den allmänna processen. Undervisningen på basdelen är föreläsningsbetonad, och examination sker genom skriftlig tentamen.

I den andra delen vidgas perspektivet genom att processen i ett antal utvalda måltyper studeras mer ingående. De måltyper som studeras är de som är mest frekvent förekommande (asylmål, taxeringsmål, socialbidrags- och socialförsäkringsmål samt tvångsvårdsmål). Undervisningen på breddelen är seminariebetonad, och examination sker genom muntlig medverkan under en seminarieserie.

I den tredje delen är tanken att teoretiska kunskaper skall omsättas i praktisk handling inom ramen för ett rättegångsspel. Inlärning sker genom att studenterna får agera utifrån olika roller, och examination sker genom författande av skriftliga inlagor/domar samt genom medverkan vid en muntlig förhandling/föredragning.

Kursstart: Mars

Kursansvarig: Lotta Vahlne-Westerhäll

HRS380 EU Internal Market Law 15hp

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till juristprogrammet vid Göteborgs universitet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng på grundnivå varav 120 högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen HRO600 Internationell rätt på termin 6.

The course EU Internal Market Law (EUIML) is a course for those who are interested in understanding how EU legal integration has come to form the current European market for goods, services, workers and capital. It is about the well-known “four freedoms”.

The rules and institutions that have created the internal market are covered during the course, with a high emphasis on the case law from the Court of Justice of the EU. In parallel to the study of legal rules and regulations, the course seeks to draw both on the history of European integration and explanations from economists and political scientists in order to help students understand where the EU internal market may be heading in the future.

Taking this course will help you to a good understanding of the role of EU law in national legal orders, especially in a market oriented field.
The teaching is structured around lectures, to facilitate the student’s knowledge building; seminars, to help students develop both analytical skills and presentation skills; and workshops, where the students will be presenting their own work as well as giving feedback on other students' work and receiving feedback from their peers.

The lectures build on teacher lead presentations but are in reality based on student participation. Through the use of what is commonly referred to as the “Socratic method” the lectures oscillate between lecturing (one-way communication from the teacher to the student), seminar (discussion, two-way communication) and student driven one-way communication in answering questions (sometimes distributed in advance). The seminars are discussion driven and tend to serve a function as something of a laboratory, where ideas may be proposed and analysed. The group size may vary from one seminar to the next, but the student will always be asked to take centre stage – the amount of teacher lead one-way communication will be kept to a minimum. The workshops are a kind of seminar where the focus is to improve an assignment. This will mainly be done through presentation and discussion with other students in small groups.

Two written assignments and one oral assignment make up the assessment on the course.

Kursstart: Mars

Kursansvarig: Andreas Moberg

HRS530 Maritime Environmental Law 15hp

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Juristprogrammet samt att den studerande klarat 150 högskolepoäng, varav allt från termin 1-5 på juristprogrammet.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med internationella utbytesstudenter.

The course “Marine Environmental Law” can be taken as part of the maritime study field of 60 credits. If so, it ends this year of studies. It can also be taken separately and then makes a good combination with courses in international law and/or environmental law.

Recent decades have seen a rapid growth of partially competing claims on the sea and its resources, nationally, regionally and globally. Historically, shipping and to some extent fishing have been the dominant uses of the seas. Around 90 percent of all international trade in goods involves shipping. Now there is increasing competition from e.g. ocean based energy generation and distribution, aquaculture, marine protected areas, and recreational uses. Not only does this cause competition for space, it can also increase the likelihood of accidents. The seas are also changing, sometimes dramatically as a consequence of direct (e.g. overfishing) and indirect (e.g. climate change) human impacts. This puts the existing governance structures to the test and also requires the development of new legal and governance models for utilization and preservation of the marine environment.

At the core of the course is the environmental impact caused by ship operations, including regular operations as well as accidents. However, shipping is placed in a broader framework of the substantive and institutional arrangements dedicated to the sustainable utilization of oceans and marine resources. The course covers topics such as sources of marine pollution; principles of marine environmental protection; state responsibility for harm to the marine environment; private law based responsibility and compensation regimes for ship source pollution; the law of salvage, towage and pilotage; and maritime spatial planning. In addition to international public law and (convention based) private law regimes, the role of the European Union in marine environmental governance is also analyzed.

The course includes lectures with representatives from industry working with marine environmental challenges. One exercise is held in the cargo handling simulator at Chalmers Lindholmen.

The course is taught in English.

The examination is based on student presentations at assessed seminars, a take home examination, and an essay that is presented and defended at a seminar.

Kursstart: Mars

Kursansvarig: David Langlet

Sidansvarig: Jelaine Legaspi|Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?